Dzisiaj jest czwartek, 19 kwiecień 2018r.
Kontakt kontakt ikona Logowanie Darmowa rejestracja

+ wyszukiwanie zaawansowane
dodaj do ulubionych powrót do biznes-firma

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy

Informacje o szkoleniu

Data szkolenia : 2010-12-13 o 10:00
Organizator : PKO BP (Genowefa Janiec)

Opis : Cel szkolenia:
Kurs obejmującej łącznie 56 godzin wykładowych. Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Wiele miejsca poświęcone będzie wykorzystaniu MSR/MSSF w polskich warunkach - czyli jak zrozumieć, interpretować i stosować wspomniane standardy rachunkowości w praktyce.
Praktyczne wskazówki stosowania standardów opierają się na zdobytym doświadczeniu w pracy z największą liczbą spółek giełdowych, w których standardy te zostały już zastosowane. Wszyscy wykładowcy prowadzący kurs są praktykami, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami.

Podstawowym zadaniem prowadzonego kursu jest:
praktyczne przybliżenie treści zawartych w obowiązujących MSR, MSSF wraz z ich obowiązującą interpretacją (SIC oraz IFRIC)
przygotowanie spółek do wymogów sprawozdawczości finansowej wg MSSF
zdobycie przez słuchaczy umiejętności zastosowania MSR/MSSF w praktyce
zapoznanie osób zajmujących się przygotowaniem sprawozdań finansowych według MSSF ze wszystkimi aktualizacjami od 2006 roku .
Przykłady praktyczne zaprezentowane podczas zajęć pozwolą również usystematyzować i uzupełnić Państwa wiedzę z zakresu MSR-ów. Ćwiczenia będą miały formę testów, zadań poświęconych zasadniczym MSR/MSSF, jak również "case studies".

Program:
Część I
Dzień l
1. Podstawy prawne i założenia koncepcyjne MSR/MSSF
2. Fundacja i Rada Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczość Finansowej (MSSF)
3. MSSF w polskim prawie bilansowym
4. Adaptacja MSSF w Dyrektywach Unii Europejskiej
5. Założenia koncepcyjne i interpretacje zasad sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych według MSSF
6. MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych
7. MSR 8: Polityka rachunkowości, zmiany w wartościach szacunkowych i korekty błędów
8. MSR 10: Zdarzenia następujące po dacie bilansu
9. MSR 18: Przychody
10. Wprowadzenie do MSSF/MSR (krótka informacja na temat istoty MSSF oraz Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i jej roli w procesie międzynarodowej harmonizacji rachunkowości); charakterystyka rachunkowości wg MSSF, Ramy Konceptualne MSR (podstawowe założenia, cechy jakościowe informacji, definicje elementów sprawozdań finansowych, koncepcje wyceny); sprawozdanie finansowe wg MSR (zakres, zasady przygotowywania i prezentacji, prezentacja bilansu i rachunku zysków i strat), specyficzne zdarzenia w rachunkowości (błędy, zmiany szacunków, zdarzenia po dniu bilansowym); polityka rachunkowości (istota, kryteria wyboru, zmiany); zasady ujmowania przychodów (sprzedaż produktów, przychody z usług oraz przychody z odsetek)

Dzień 2
1. Sprawozdania finansowe wg MSR/MSSF
2. MSSF 1: Zastosowanie MSR/MSSF po raz pierwszy
3. Zestawienie zmian w kapitale wg MSR 1
4. Sprawozdanie z dochodów całkowitych wg MSR 1
5. MSR 34: Śródroczna sprawozdawczość finansowa
6. MSR 29: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
7. MSR 33: Zysk przypadający na jedną akcję
8. Wraz z ilustrującymi przykładami zostanie zaprezentowany standard dotyczący sporządzania sprawozdania finansowego według MSSF po raz pierwszy a także techniki księgowe dotyczące korekt lat ubiegłych i lub zmiany zasad rachunkowości. Omówiona zostanie zawartość sprawozdania według MSSF. Zdarzenia po dacie bilansu wymagające i nie wymagające korekt, data zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Część II
Dzień 3
1. Aktywa i pasywa bilansu
2. MSR 2: Zapasy
3. MSR 16: Rzeczowe aktywa trwałe
4. MSR 38: Aktywa niematerialne
5. Wycena początkowa zapasów (ze szczególnym uwzględnieniem ustalania kosztu wytworzenia); wycena zapasów na dzień bilansowy (pomiar wartości realizacji netto, odpisy aktualizujące wartość); ujęcie rzeczowych środków trwałych (pozycje zaliczane do środków trwałych, ustalanie kosztu początkowego, amortyzacja, w tym podejście "komponentowe", wycena na dzień bilansowy, przeszacowanie i jego ujęcie); wartości niematerialne (aktywa niematerialne nabyte a aktywa wytworzone wewnętrznie, ujęcie nakładów na badania i rozwój, wycena początkowa i bilansowa, aktywów niematerialnych, amortyzacja aktywów niematerialnych).

Dzień 4
1. Aktywa i pasywa bilansu
2. MSR 40: Nieruchomości inwestycyjne
3. MSR 23: Koszty finansowania zewnętrznego
4. MSR 17: Leasing
5. MSR 36: Utrata wartości aktywów
6. MSR 37: Rezerwy i zobowiązania warunkowe
7. MSR 20: Dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy państwa
8. Nieruchomości stanowiące inwestycje; wycena nieruchomości inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem modelu wartości godziwej; przeklasyfikowanie nieruchomości; ujęcie kosztów zewnętrznego finansowania aktywów; istota i pomiar utraty wartości dla pojedynczego składnika aktywów oraz dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne (z uwzględnieniem wartości firmy); istota i klasyfikacja leasingu; ujęcie leasingu finansowego i operacyjnego u leasingobiorcy; warunki uznawania rezerw; wycena rezerw z uwzględnieniem technik szacunkowych; rezerwy a zobowiązania warunkowe; podstawowe zasady ujęcia dotacji państwowych.

Część III
Dzień 5
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2. MSR 27: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych
3. MSR 28: Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
4. MSR 31: Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach
5. Definicja kontroli oraz znaczącego wpływu. Wyłączenia z konsolidacji. Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych. Wartość godziwa aktywów i pasywów jednostki zależnej, podstawowe korekty konsolidacyjne. Metoda praw własności oraz konsolidacja proporcjonalna. Zasady ujmowania wspólnych przedsięwzięć.

Dzień 6
1. Specyficzne obszary rachunkowości grup kapitałowych oraz świadczenia pracownicze i podobne
2. MSSF 3: Połączenia jednostek gospodarczych
3. MSSF 8: Segmenty operacyjne
4. MSR 24. Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych
5. MSR 19: Świadczenia pracownicze
6. MSR 26: Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
7. MSR 12: Podatek dochodowy
8. Nabycie kontroli, metoda nabycia i jej skutki w sprawozdaniu finansowym. Wartość firmy i ujemna wartość firmy. Praktyczny przykład. Warunkowa cena nabycia i szacunkowe rozliczenie skutków finansowych w sprawozdaniu finansowym po połączeniu. Segmenty branżowe i geograficzne oraz podstawowe i uzupełniające. Transakcje pomiędzy segmentami sprawozdawczymi. Podmioty powiązane oraz wymagane do ujawnienia informacje dotyczące transakcji z tymi podmiotami. Aktywa i rezerwy na podatek odroczony, wartość bilansowa aktywów i pasywów, zasady ujęcia podatków odroczonych. Metoda bezpośrednia i pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych, przygotowanie
9. Praktyczne narzędzia pracy
10. Prezentacje z przykładami ilustrującymi poszczególne zagadnienia.
11. Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR/MSSF.
12. Lista kontrolna informacji, które powinny wynikać z informacji dodatkowych.

Część IV
Dzień 7 Instrumenty finansowe - wycena i ujęcie w księgach:
1. Standardy rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych, zakres standardów
2. Podstawowe definicje i klasyfikacja instrumentów finansowych, przykłady
3. Wycena instrumentów finansowych:
Zasady wyceny poszczególnych kategorii instrumentów finansowych
Omówienie wyceny według wartości godziwej
Omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej
Ćwiczenia praktyczne - wycena kontraktu forward według wartości godziwej, wycena pożyczek i kredytów w księgach pożyczkobiorcy i kredytodawcy według zamortyzowanego kosztu

4. Ujęcie instrumentów finansowych w księgach rachunkowych:
Początkowe ujęcie - wycena i moment ujęcia, ujęcie transakcji na dzień zawarcia i rozliczenia transakcji, trwała utrata wartości - ćwiczenia praktyczne

5. Wbudowane instrumenty pochodne:
Pojęcie wbudowanych instrumentów pochodnych
Zasady wydzielania instrumentów pochodnych
Ćwiczenia praktyczne - wydzielanie instrumentu pochodnego

Dzień 8 Instrumenty finansowe - rachunkowość zabezpieczeń i ujawnienia w sprawozdaniu:
1. Rachunkowość zabezpieczeń:
Ogólne zasady księgowania rachunkowości zabezpieczeń
Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń (wymogi formalne i dokumentacyjne)
Modele zabezpieczeń (zabezpieczenie przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej)
Ćwiczenia praktyczne - ujęcie księgowe zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej

2. Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych:
MSR 32 "Instrumenty finansowe: prezentacja"
MSSF 7 "Instrumenty finansowe - ujawnienia"
Przykłady ujawnień zgodnych z MSSF 7 .


Wiecej na stronie:
www.bdo.pl
Koszt : 3800 pln
Adres : Poznan

Mapa dojazdu :

Copyright by Biznes-Firma © 2010 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Powered by Digital Sunset
Regulamin | Polityka prywatności | Pomoc | Kontakt